МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО АГЕНТА З ПОСТАЧАННЯ У ПТНЗ (Загіка О. О.)

Розглянуто модель формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання, що ґрунтується на засадах компетентнісного й адаптивного підходів та концепції спрямованої самоорганізації. Модель представлено у вигляді структурно-логічної схеми, компонентами якої є блоки.

Цільовий блок містить комплексну мету та завдання формування професійної компетентності. Змістовий блок характеризує  комплекс принципів організації процесу підготовки майбутнього фахівця, а саме: науковості; системності та послідовності; створення відповідного освітнього середовища; резонансу; мотивації; моніторингу та якісної оцінки результатів; прогностичності (адаптивності); професійної спрямованості; синтезу результатів; поєднання навчання з виробничою діяльністю (моделювання професійної діяльності в навчальному закладі); спрямованої самоорганізації; постійного підвищення компетентності. Із комплексом принципів пов’язані педагогічні умови, що являють собою сукупність чинників, які забезпечують реалізацію змісту освіти, оптимізують форми, методи, підходи, технологію формування професійної компетентності як цілісної педагогічної системи. Нами виділені такі умови: формування професійної спрямованості, яка є основою формування професійної компетентності та особистості фахівця (професійної мотивації та саморозвитку); оновлення змісту освіти відповідно до вимог ринку праці; формування інноваційного освітнього середовища (ІОС), використання сучасних педагогічних технологій; формування технологічної культури педагогічного персоналу. Операційно-технологічний блок містить адаптивну технологію формування професійної компетентності на основі базових та перехідних видів діяльності, акцентуючи увагу на груповій та індивідуальній формі роботи з учнями, а також на самостійному опануванні відповідним інформаційним матеріалом на засадах спрямованої самоорганізації. Діагностично-результативний  блок описує критерії (праксеологічний, когнітивний, інтегративний, ціннісно-мотиваційний) та рівень (початковий, репродуктивний, продуктивний, творчий) сформованості професійної компетентності кваліфікованого робітника як суб’єкта діяльності).

Результатом впровадження моделі є підготовка компетентного працівника, здатного та готового до: виконання професійних завдань на робочому місці, досягнення поставленої мети, рефлексії, аналізу власного професійного рівня, визначення особистої траєкторії подальшого професійного розвитку.

МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО АГЕНТА З ПОСТАЧАННЯ У ПТНЗ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС Формування професійної компетентності агентів з постачання у ПТНЗ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *